Technologické inovaèní centrum (dále jen TIC) pøipravuje spuštĂŹní coworkingového centra ve ZlínĂŹ. Jedná se o kanceláø sdílenou více uĹživateli, kteøí zde získají svĂšj pracovní prostor. Nejedná se jen o poskytnutí pracovního zázemí, ale pøedevším o komplexní nabídku vyuĹžití øady dalších sluĹžeb, které najdou zájemci pod jednou støechou.

„Tento sdílený prostor s kreativní atmosférou mÚŞe být zajímavým místem pro realizaci nápadĂš podnikavými inovátory a projektovými týmy. Podnikavci zde mohou sdílet dobrou i špatnou praxi, vzájemnĂŹ se inspirovat nebo realizovat spoleèné projekty,“ uvedla øeditelka TIC Daniela Sobieská.

TIC se vĂŹnuje systematické podpoøe zaèínajících firem a start-up projektĂš dlouhodobĂŹ. Ve ZlínĂŹ provozuje jiĹž od roku 2006 podnikatelský inkubátor ve 23. budovĂŹ bývalého areálu Svit a právĂŹ zde by mĂŹlo toto coworkingové centrum vzniknout.

„Obdobné aktivity jsou realizovány napø. v Praze, BrnĂŹ, OstravĂŹ a dalších mĂŹstech, pro klienty jsou realizovány rĂšzné akce, workshopy, inspirativní setkání, spolupráce s investory, èili vše, co jiĹž nĂŹjakou dobu pro naše klienty zajišÂujeme,“ doplnila Daniela Sobieská.

TIC letos realizuje jiĹž 6. roèník soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr (www.mujprvnimilion.cz), jejíĹž souèástí jsou desítky tematických workshopĂš a setkání se zajímavými podnikateli a osobnostmi, v minulém roce byl spuštĂŹn klub Start-up 23, který slouĹží jako platforma pro neformální setkávání a sdílení zkušeností mezi podnikateli a zájemci o podnikání. TIC se dále podílí na výuce pøedmĂŹtu Základy podnikání na UniverzitĂŹ Tomáše Bati ve ZlínĂŹ. „Pøíprava a spuštĂŹní coworkingového centra ve ZlínĂŹ tak logicky pøedstavuje další krok v podpoøe start-up firem,“ uvedl Petr Koneèný, vedoucí oddĂŹlení podnikatelského inkubátoru TIC.

SpuštĂŹní centra je plánováno na první pololetí tohoto roku, pøípadní zájemci o tuto sluĹžbu mohou jiĹž nyní kontaktovat Daniela Vaòka (vanek@ticzlin.cz, +420 734 443 879) a doptat se na bliĹžší informace.

 

Kontakt

Technologické inovaèní centrum s.r.o.

Vavreèkova 5262, 760 01 Zlín

 

www.ticzlin.cz

www.mujprvnimilion.cz

www.startpodnikani.cz

www.inovacnipodnikani.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín