24 h maraton podnikání

Zlínský kraj ve spolupráci se zahranièním partnerem, paøíĹžskou vysokou školou NOVANCIA, organizuje1. roèník soutĂŹĹže 24H MARATON V PODNIKÁNÍ. Aktivita se uskuteèní v rámci evropského projektuENSPIRE EU. Je zamÏøená na podporu podnikání a intenzivní trénink podnikatelských dovedností.ÚèastníkĂšm umoŞòuje ocitnout se na 24 hodin non stop ve svĂŹtĂŹ byznysu. Jsou rozdĂŹleni do týmĂš, pøièemĹžje brán zøetel na vyváĹženost profilĂš kaĹždého z nich. KaĹždý tým pracuje na svém projektu (vzniku nové firmy)od poèáteèní myšlenky, aĹž po její realizaci a uvedení do praxe. Po 24 hodinách kaĹždý tým prezentuje svĂšjpodnikatelský zámĂŹr pøed odbornou porotou, jeĹž vybere a ocení ten nejlepší.Studenti se pokouší o vytvoøení firmy tzv. „akèním pøístupem“, od zaèátku aĹž do konce trvání aktivity seneustále snaĹží uvádĂŹt do praxe pedagogické a teoretické informace, které jim po celých 24 hodin pøedávajíodborní kouèové a experti na podnikání. V limitovaném èase maratonu se úèastníci setkají s vĂŹtšinousituací, jeĹž ve skuteènosti pøi reálném podnikání mohou nastat: komunikace s lidmi v týmu, role leadera,pøijmutí autority, rozdĂŹlení práce, teamová spolupráce, pøevzetí rizika, rozhodování, a v neposlední øadĂŹ setaké dozvĂŹdí spoustu informací o sobĂŹ samých, o svých moĹžnostech a hranicích, kvalitách i nedostatcích.KromĂŹ toho jsou týmy úèastníkĂš po celou dobu maratonu systematicky školeni v podnikatelskýchdovednostech, aby svĂšj podnikatelský zámĂŹr dokázali kompletnĂŹ pøipravit na realizaci. Školení se týkajívšech aspektĂš úspĂŹšného podnikání, vèetnĂŹ marketingu, analýzy trhu, obchodní strategie, finanèního plánuapod.

Termín: 9.-10.11.2012

Místo konání: PrĂšmyslová zóna HolešovTovární 1268769 01 Holešov

Komu je akce urèena:

Mladým lidem s podnikatelským duchem èi chutí „zkusit si podnikat“ støedoškolským a vysokoškolským studentĂšm Ĺženám vyuĹžívající sluĹžeb Asistenèního centra pro podporu podnikání Ĺžen

Pøihlášky do soutĂŹĹže:

Pøihlášky zasílejte na adresu szolonyova@sevenpartners.com do 31.10.2012. Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Szolonyová, T: +420 605 323 216,
E: szolonyova@sevenpartners.com

Celá akce je financována z EU a je pro všechny úèastníky zcela zdarma!

Pøihláška ke staĹžení zde

Program 24 h maratonu podnikání zde

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín