Klub Start-up 23 poøádá pro všechny pøíznivce start-upového podnikání a zaèínající podnikatele Double day to business. Ve dvou dnech je pro vás pøipravený webináø s Davidem Boothem, který posluchaèÚm ukáĹže, Ĺže lze vybudovat globální spoleènost i s velmi malým rozpoètem a následující den bude následovat Idea hour pro èleny klubu Start-up 23, kteøí hledají inspiracinebo najít správný nápad èi myšlenku pro realizaci podnikaní.

Start-up 23

Webináø z hostem Davidem Boothem

Kdy: PondĂŹlí 29. øíjna 2012, od 18:00 h

Kde: Zasedací místnost - Podnikatelské inovaèní centrum (23. budova areálu Svitu), Vavreèkova 5262 Zlín

David Booth, který vedl po dobu tøí let spoleènost ZeroTurnaround. Spoleènost ZeroTurnaround byla zaloĹžena v Estonsku. U jejího vzniku stáli tøi studenti z University v Tartu. Studenti pracovali pouze jako Java vývojáøi. Poté, co se David Booth stal v letech 2009 aĹž 2012 ètvrtým èlenem jejich týmu, zvýšil se obrat spoleènosti od pĂšvodních 100 000,- USD roènĂŹ na nĂŹkolik miliónĂš dolarĂš. Spoleènost ZeroTurnaround v souèasné dobĂŹ funguje jako nadnárodní, má více neĹž 70 zamĂŹstnancĂš a její kanceláøe nalezete v Bostonu, Estonsku a v Praze.

David Booth nyní pĂšsobí jako investor, poradce, konzultant, a poradce softwarových spoleèností v EvropĂŹ a USA. 

 

Idea Hour

Kdy: Úterý 30. øíjna 2012, 14 h - 15 h

Kde: Zasedací místnost - Podnikatelské inovaèní centrum (23. budova areálu Svitu), Vavreèkova 5262 Zlín

Hodina plná nápadĂš a øešení problémĂš s nalezením správného smĂŹru pro budovaní podnikání. Úèastníci budou seznámeni s metodou Lean Start-up. Jedná se o metodu, díky které ušetøíte spoustu èasu, penĂŹz a zvýšíte si pravdĂŹpodobnost úspĂŹchu.  

  • Je to hra a její výhrou je znalost.
  • Nebudete tu proto, abyste vyvíjeli produkt, ale proto, abyste se nauèili definovat základy, na kterých produkt stavĂŹt.
  • Nastartování šuplíkových nápadĂš

 

Tato èást je urèena pouze pro registrované èleny klubu Start-up 23. MoĹžnost registrace na stránce klubu. 

 

Prosíme zájemce o potvrzení úèasti jednotlivých èástech Double day to business nejpozdĂŹji do pátku 26. øíjna 2012 na email: vanek@ticzlin.cz.

 

 


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín