V první dvacítce nejvĂŹtších støedoevropských firem není jediný podnik, jemuĹž by loni trĹžby proti pøedchozímu roku spadly. VĂŹtšinĂŹ stoupal kromĂŹ výnosĂš i zisk. V Ĺžebøíèku 500 nejvĂŹtších firem regionu je jich 84 z Èeska, víc má uĹž jen Polsko.

Krize a hospodáøský propad? Na loòských výsledcích 500 nejvĂŹtších firem støední a východní Evropy se nic takového neukazuje. Naopak. Souhrnný obrat 500 regionálních lídrĂš stoupl bĂŹhem loòska z 612 na 707 miliard eur, tedy o 16 procent. Zisky vzrostly dokonce o 30 procent.

Vyplývá to z nejnovĂŹjšího Ĺžebøíèku 500 nejvĂŹtších spoleèností støední a východní Evropy, který kaĹždoroènĂŹ pøipravuje spoleènost Deloitte. V èele Ĺžebøíèku regionálních lídrĂš stojí PKN Orlen, v první desítce je z èeských firem Škoda Auto a ÈEZ.

ÈEZ je zároveò z celého regionu firmou nejlépe ocenĂŹnou na burze, Èeši mají také druhou a tøetí nejvĂŹtší banku (ÈSOB a Èeskou spoøitelnu), stejnĂŹ jako dvojku a trojku v pojišÂovnictví (Èeskou pojišÂovnu a Kooperativu).

Kompletní Ĺžebøíèek najdete ZDE

V první dvacítce nejvĂŹtších støedoevropských firem není jediný podnik, jemuĹž by loni trĹžby proti pøedchozímu roku spadly. VĂŹtšinĂŹ stoupal kromĂŹ výnosĂš i zisk: jen dvĂŹ firmy figurující v první dvacítce – slovenský Slovnaft a litevská dcera polského petrochemického gigantu Orlen (v obou pøípadech jde o rafinerie) – prodĂŹlaly.

Dokonce i za první ètvrtletí letošního roku – coĹž je poslední èasový úsek, který Deloitte sledoval – se mezi dvacítkou nejvĂŹtších nenajde jediný podnik, který by vykazoval pokles. Pokud byla jejich data v dobĂŹ zpracování Ĺžebøíèku známa (neplatí to pro všechny), pak ukazují rĂšst.

Na druhou stranu rostou letos firmy pomaleji – proti loòsku zhruba polovièním tempem. „Dosavadní výsledky za rok 2012 bohuĹžel nevypovídají o tom, Ĺže by zlepšování mĂŹlo pokraèovat,“ uvedl Bronislav Pánek z vedení Deloittu.

Obava z vývoje eura

Podle vedoucího partnera Deloittu Josefa Kotrby nepatøí Èesko v regionu k zemím, které jsou krizí nejvíce ohroĹženy: nejvĂŹtšímu riziku podle nĂŹj èelí Bulharsko èi Rumunsko. NejodolnĂŹjší je Polsko, Èeši jsou co do rizika „spíš v lepším prĂšmĂŹru“. Velkým problémem pro Èesko by ale bylo zhroucení eura. „V takovém pøípadĂŹ se v regionu do první linie ohroĹžení posunou Slováci a Slovinci, kteøí eurem platí. BohuĹžel my bychom byli za nimi v tĂŹsném závĂŹsu, protoĹže i kdyĹž euro nemáme, ekonomicky jsme do eurozóny do vysoké míry integrováni,“ varuje Kotrba.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín