Máš zajímavý nápad? Máš podnikatelského ducha a chu si zasoutĂŹĹžit o ceny v hodnotĂŹ 130 000 Kè? Otestuj svĂšj podnikatelský zámĂŹr nebo myšlenku v 6. roèníku soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr a získej zpĂŹtnou vazbu od odborníkĂš a podporu pøi rozjezdu tvého projektu. 

Šestý roèník odbornĂŹ-kreativní soutĂŹĹže urèené pro studenty støedních, vyšších odborných, vysokých škol a veøejnosti ve Zlínském kraji vyhlašuje Technologické inovaèní centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery. SoutĂŹĹž bude novĂŹ otevøena jak studentĂšm ve Zlínském kraji, tak i veøejnosti.


Organizátoøi soutĂŹĹže si kladou za cíl najít a podpoøit Ĺživotaschopné nápady mladých lidí, kteøí o vlastním podnikání uvaĹžují nebo s podnikáním zaèínají. SoutĂŹĹžit se bude ve dvou kategoriích:1) støední školy a 2) vyšší odborná škola, vysoká škola a veøejnost. 


Do soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr je moĹžné se pøihlásit na adrese www.mujprvnimilion.cz. SoutĂŹĹžící se mohou registrovat a zaslat zpracovaný podnikatelský zámĂŹr do 28. února 2013. Autory nejzajímavĂŹjších zámĂŹrĂš èekají prezentace pøed odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení. SoutĂŹĹžící budou mít moĹžnost získat zpĂŹtnou vazbu od odborné poroty, která bude sloĹžena z partnerĂš soutĂŹĹže, investorĂš a podnikatelĂš. Na nejlepší podnikatelské zámĂŹry èekají ceny v hodnotĂŹ cca 130.000,- Kè. OpĂŹt je tu i moĹžnost získání prostor pro podnikání. Tím je roèní bezplatný pronájem kanceláøe v centru Zlína -  v Podnikatelském inkubátoru Technologického inovaèního centra s.r.o. „I v letošním roèníku bude organizátorem soutĂŹĹže udĂŹlena také cena pro støední školu za podporu podnikatelského myšlení u studentĂš a novinkou pro aktuální roèník je speciální cena v hodnotĂŹ 5 000 Kè za technický nápad nebo technologický postup“ doplnil manaĹžer soutĂŹĹže Bc. Daniel VanĂŹk.


Otevøením soutĂŹĹže i pro veøejnost bychom chtĂŹli motivovat kromĂŹ studentĂš v regionu také zaèínající podnikatele, Start-upy, absolventy Univerzity T. Bati s kvalitními nápady, se kterými mÚŞeme dále pracovat nebo zprostøedkovat investici. K soutĂŹĹži pøipravujeme opĂŹt sérii ètyø doprovodných workshopĂš „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“, které budou opĂŹt velmi zajímavĂŹ tematicky zamÏøené na problematiku podnikání. Jako hosté pøijdou na kaĹždý workshop úspĂŹšní podnikatelé a lidé z praxe pohovoøit o svých zkušenostech, zaèátcích a budou pøipravení také zodpovĂŹdĂŹt dotazy posluchaèÚ.“ poznamenala øeditelka Technologického inovaèního centra Mgr. Daniela Sobieská.
 
Partneøi soutÏŞe:
·         SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje
·         Hexxa komunikaèní agentura s.r.o.
·         BLUE 88, s.r.o.
·         INSPECTUM, a.s. 
·         Allegro Group CZ, s.r.o.
·         Austin Detonator, s.r.o.
·         SbĂŹrné Suroviny UH, s.r.o.                                        
·         Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ                                              
·         Junior Achievement Èeská republika
·         Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje
 
Více informací na www.mujprvnimilion.cz a na facebooku klubu Start-up 23 
Kontakt:
Bc. Daniel VanĂŹk
vanek@ticzlin.cz, tel.: 734 443 879

www.startpodnikani.cz 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín